Övning: Yrken A-Ö. Årskurs 1-3. Syfte och mål

Övning: Yrken A-Ö. Årskurs 1-3. Syfte och mål – PDF

1 Övning: Yrken A-Ö Årskurs 1-3 Syfte och mål Övningen fungerar dels som en alfabetsövning men vidgar även kunskapen om yrkesmångfalden. En lek med bokstäver som fungerar utmärkt på ex en svenskalektion och som dessutom involverar studie- …

[PDF]

Övning: Yrken A-Ö – utforare.uppsala.se

Övning: ”Yrken A-Ö” Årskurs 1-3 Syfte och mål Övningen fungerar dels som en alfabetsövning men vidgar även kunskapen om yrkesmångfalden. En lek med bokstäver som fungerar utmärkt på ex en

[PDF]

Övning: Vad är det för yrke? Årskurs 1-3

Övning: ”Vad är det för yrke?” Årskurs 1-3 Syfte och mål Eleverna får möjlighet att träna sig i att identifiera olika yrken och vad de yrkena innebär. Det får även träning i att skriva och stava. På detta vis kan man vidga elevernas perspektiv kring vad det finns för yrken och även vilka arbetsuppgifterna är.

[PDF]

Lokal Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning

Sätraskolans övergripande mål och syfte för studie- Årskurs 1-3 Att känna till olika yrken och utveckla förståelse för olika människors levnadsvillkor. material för låg och mellanstadiet Arbetslivet A-Ö I grundskolan och specialskolan ska eleverna i ämnet Samhällskunskap,

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna …

Eleverna ska ställa sig på rad utifrån olika kriterier och på så sätt träna på samarbete och lära känna varandra mer. Gör i ordning rummet så det finns en öppen yta där alla ryms på en rad. Fråga först om förslag på saker som är bra att tänka på när man ska samarbeta.

Lokal Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning …

Undervisande lärare Årskurs 1-3 Att känna till olika yrken och utveckla förståelse för olika människors levnadsvillkor. Centralt ämnesinnehåll i Samhällskunskap åk 1-3 Centrala samhällsfunktionersjukvård, räddningstjänst och skola Yrken och verksamheter i närområdet (LGR 11) Fritidshem Att känna till olika yrken och utveckla förståelse för …

[PDF]

Aktivitetsplan för den studie- och yrkesvägledande

årskurs (förskola och lågstadiet) Förslag på SYV-aktivitet Syfte Förslag på koppling till Lgr11 Förslag på koppling till uppdrag från nämnden (GFN 75/2012) Förskola till och med årskurs 3 Förskola till och med årskurs 3 Årskurs 1-3 Årskurs 1-3 Skapa ett självporträtt och ge utrymme för reflektion kring sig själv.

Gratis i skolan – Hav och marina resurser – Mål 14 Gratis

Med mål 14 vill världens ledare bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Haven har en nyckelroll för att trygga världens livsmedelsförsörjning och bekämpa fattigdom. Marina och kustnära ekosystem måste skyddas och återställas.

[PDF]

Att tolka läroplanen – MUEP

under 90-talet och som är viktiga att uppmärksamma vid läsning och tolkning av resultaten. I den kan man läsa hur ansvarsfördelningen genom att ändra verksamhetssynen från regelstyrning till mer mål- och resultatorienterad, blivit tydligare mellan staten, kommunen, rektor och lärare.

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs …

1.3 Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100), 9 kap. bil.2För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan …