Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan och kontrollansvarig – Sandvikens kommun

Kontrollplan och kontrollansvarig Vad är en kontrollplan? En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls.

Kontrollplan och kontrollansvarig – Gävle kommun – …

Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du kan inte påbörja din åtgärd. Det här är en kontrollplan Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras.

Kontrollplan och kontrollansvarig – Västerås

Kontrollplan och kontrollansvarig Det ska finnas en kontrollplan och kontrollansvarig för de flesta bygg- och rivningsåtgärder. Det är viktigt att du bygger rätt och säkert.

Kontrollplan och kontrollansvarig – Rättvik – rattvik.se

Kontrollplan och kontrollansvarig Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas.

Kontrollplan och kontrollansvarig – Uddevalla kommun

Kontrollplan och kontrollansvarig. Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag på kontrollplan som samhällsbyggnadsnämnden sedan fastställer i ett startbesked. Först efter att du fått startbesked får åtgärden påbörjas.

Kontrollansvarig och kontrollplan – Täby kommun – …

Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument med ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Kontrollen kan göras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig (kontrollansvarig). Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

Kontrollplan och kontrollansvarig – Örnsköldsviks …

Kontrollplan. Byggherren ansvarar för att byggåtgärden genomförs i enlighet med lagstiftningen. För det krävs att bygget i olika skeden kontrolleras.

Kontrollansvarig – Boverket

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig och kontrollplan – sollentuna.se

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA upprättar en kontrollplan och ser till att den följs. KA ska också delta vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller.

Kontrollplan – PBL kunskapsbanken – Boverket

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov …